Socjologia a Antropologialudzie i ich zachowania w ich społeczeństwach są zawsze przedmiotem badań dla wielu badaczy, szczególnie dla socjologa i antropologa. Antropologia jest gałęzią wiedzy, w której poznajemy człowieka i jego ewolucję, w odniesieniu do kultury, cech fizycznych, interakcji, języka, zachowań itp.

Antropologia to szeroka dziedzina nauki, której przedmiotem jest „człowiek”, zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość. Wielu uważa, że socjologia jest taka sama jak antropologia, ale faktem jest, że socjologia jest subdomeną antropologii.

socjologia jest nauką społeczną, która bada zorganizowane grupy, ich funkcje, pochodzenie, interakcje, problemy itp. W tym fragmencie artykułu omówimy różnice między antropologią a socjologią.

treść: Socjologia a Antropologia

 1. Tabela porównawcza
 2. definicja
 3. najważniejsze różnice
 4. wnioski

Tabela porównawcza

podstawa porównania Socjologia antropologia
znaczenie socjologia jest dyscypliną, która bada rozwój, strukturę, interakcje i funkcjonowanie społeczeństwa ludzkiego. antropologia jest dyscypliną, która bada istoty ludzkie i ich poprzedników w czasie, dotyczące ich ewolucji, kultury, cech, relacji itp.
Nauka Nauka o społeczeństwie Nauka o ewolucji człowieka
ludzkie zachowanie jest badane na poziomie grupy poziom indywidualny
cel usunięcie problemów społecznych poprzez politykę. wiedzieć o ludzkiej różnorodności i różnicy kulturowej.
Studies Both preliterate and literate society Preliterate society
Research method Qualitative and Quantitative Qualitative

Definition of Sociology

Sociology is a behavioural science which deals with the social lives, changes, interaction, causes and outcomes of human behaviour. Zasadniczo Socjologia bada, w jaki sposób ludzie wchodzą ze sobą w interakcje w społeczeństwie, a także w jaki sposób zachowanie jednostki jest zmieniane zgodnie ze strukturą społeczną, kategoriami itp.

socjologowie badają strukturę, wzorce, procesy, organizację, kulturę i zachowania społeczeństwa, obserwując i badając zmiany istotnych elementów grup zorganizowanych, takich jak społeczności, społeczeństwa itp.

Socjologia to dziedzina nauki, w której poznajemy społeczeństwo ludzkie, zachowania społeczne, interakcje, strukturę, procesy, wzorzec relacji i ich formy. Osoby studiujące socjologię nazywane są socjologami. Gromadzone przez socjologów fakty społeczne obejmują postawy, wartości, przekonania, normy, tradycje, instytucje i tak dalej, stanowiące porządek społeczny.

Socjologia pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, takich jak przekonania i praktyki społeczne, mobilność społeczna, stratyfikacja, zmiany, zaburzenia/niepokoje itp.

definicja Antropologii

Antropologia odnosi się do metodycznego badania człowieka dotyczącego jego ewolucji i rozwoju, sposobu, w jaki się zachowuje i komunikuje, kultury, którą podąża, jak dostosowuje się do dynamicznego środowiska, jak się socjalizuje itp. fizycznie, społecznie i kulturowo.

ponadto zajmuje się również prehistorycznym pochodzeniem, odrębnością ludzi jako gatunków i współczesną różnorodnością człowieka. W szerszym ujęciu antropologia jest badaniem „człowieka” w aspekcie biologicznym i społeczno-kulturowym.

osoba studiująca antropologię jest znana jako antropolog. Antropolodzy próbują dowiedzieć się więcej o pochodzeniu człowieka i starożytności, o tym, co czyni nas ludźmi. Robią to badając naszych przodków w drodze badań archeologicznych i analizując kulturę na całym świecie.

gałęzie Antropologii

 1. Antropologia fizyczna: przedmiotem antropologii fizycznej jest ciało ludzkie, cechy przodków i status człowieka w grupie. Dzieli się na pięć pododdziałów:
  • genetyka człowieka
  • Paleontologia człowieka
  • Etnologia
  • antropometria
  • Biometria
 2. antropologia kulturowa: sama terminologia sugeruje, antropologia kulturowa jako gałąź antropologii, której przedmiotem jest kultura człowieka. Zajmuje się historią, ewolucją i rozwojem kultury. Kultura oznacza wspólne zwyczaje, moralność, normy, tradycje, wartości, wierzenia, znaki, symbole, język, religię, naukę, literaturę itp. grupy. Antropologia kulturowa dzieli się na dwie podkategorie:
  • Archeologia prehistoryczna
  • Antropologia społeczna

kluczowe różnice między socjologią a antropologią

różnica między socjologią a antropologią może być jasno określona na następujących podstawach:

 1. Socjologia odnosi się do nauki społecznej, która bada społeczeństwo, jego strukturę, wzór relacji, interakcje itp. z dnia na dzień. Przeciwnie, antropologia jest nauką społeczną, która bada istoty ludzkie pod względem ich pochodzenia, rozwoju i zachowania.
 2. Socjologia dotyczy ludzi żyjących w współzależności, czyli społeczeństwa. Przeciwnie, Antropologia zajmuje się istotami ludzkimi i ich przodkami, jak ewoluowały, jak się adaptują, jak oddziałują ze sobą i jak różnią się od innych gatunków.
 3. podczas gdy socjolog bada zachowania ludzi, w odniesieniu do przyczyn i konsekwencji na poziomie grupowym lub społecznym, Antropologia bada to samo na poziomie indywidualnym.
 4. Socjologia ma na celu usunięcie problemów społecznych, poprzez politykę. Z drugiej strony podstawowym celem antropologii jest poznanie ludzkiej różnorodności i różnic kulturowych.
 5. Socjologia studiuje zarówno przedliteratów, jak i literatów, tj. społeczeństw współczesnych i starożytnych. W przeciwieństwie do antropologii studiuje się tylko przedliteratorów, tj. społeczeństwa niecywilizowanego, starożytnego i prymitywnego. Tutaj preliterat oznacza społeczeństwo lub kulturę, które nie rozwinęło użycia pisma jako środka komunikacji.
 6. socjologowie wykorzystują zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe do celów badawczych. Natomiast antropolodzy stosują tylko metodę jakościową.

wniosek

w skrócie antropologia jest badaniem „człowieka”. Bada wszystkie aspekty i cechy człowieka, w tym socjologię przodków. Z drugiej strony w socjologii badamy wzorcowe i wspólne zachowania człowieka, jego życie społeczne, zmiany społeczne, mobilność społeczną itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.